I. BÖLÜM

AMAÇ VE UNVAN

MADDE: 1 – Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: KÜÇÜK KULÜP DERNEĞİ’ dir

Derneğin Merkezi: İZMİR

MADDE: 2 – Derneğin Amacı

Dernek üyelerinin düşünsel, fiziki, kültürel ve sosyal yanlarını topluma faydalı olacak şekilde geliştirme ile ilgili çalışmalar.

Dernek asla siyasetle meşgul olmaz.

MADDE: 3 – Amacın Gerçekleşmesi İçin Yapılacak Faaliyetler

Dernek amacının tahakkuku için üyelerin düşünsel, fiziki, kültürel ve sosyal vasıflarının gelişmesi bakımından spor tesislerinin ve dernek lokalinin yaşatılması, konferanslar, seminerler ile üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak maksadı ile eğlenceler tertip edilecektir.

MADDE: 4 – Derneğin Kurucuları

03.04.1949 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilen tüzükle kurularak tescil edilmiş bulunan derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

1. Talat Erboy               : T.C. Uyruklu Tüccar

Gaziosman Paşa Bulvarı No:26/B İZMİR

2. Harry Giraud              : Fransız Uyruklu, Tüccar

Bornova Caddesi Faraç Sokak No:4 İZMİR

3. Memduh Alan             : T.C. Uyruklu, Tüccar

Atatürk Caddesi No:194/3A İZMİR

4. Muri Sıtkı Erboy          : T.C. Uyruklu, Avukat

Atatürk Caddesi No:196 İZMİR

5. Refik Evliyaoğlu          : T.C. Uyruklu, Eshabi Emlak

Cumhuriyet Caddesi No:130 Karşıyaka İZMİR

6. Tayyar Refik Çullu       : T.C. Uyruklu, Avukat

Alaybey Rağbet Sokak No:2 Karşıyaka İZMİR

7. William Giraud             : Fransız Uyruklu, Tüccar

Çay Ferah Sokak No:14 Bornova İZMİR

 

II.BÖLÜM

DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE: 5 – Üyelik Koşulları

Derneğe üye olabilmek için:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
Cemiyet içinde tanınmak ve sosyal durumu düzgün olmak.
Yüz kızartıcı bir suçtan, 5 yıldan fazla hapis cezasına veya ağır hapis cezası suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş olmak.
Kanunen müflis sayılmamak.

MADDE : 6 – Dernek Üyelik Türleri

Deneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asli Üyeler:
Dernek tüzüğündeki amaçları benimseyen ve tüzük üyelik koşullarına uyan üyelerdir.

Fahri Üyeler:
Genel Kurul, Yönetim Kurulu dilerse istediği üyeleri fahri üye seçebilir.

Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler.

MADDE : 7 – Derneğe Üye Olma Şekli

Derneğe üye olabilmek için tüzüğün 5. maddesinde yazılı vasıflara haiz olan herkes Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanmış tipte talepnameyi imzalamak sureti ile derneğe girme teklifinde bulunabilir.

Bu talepnamenin, aynı zamanda, derneğe en az iki sene evvel girmiş olan asil üye tarafından da, tavsiye makamında imzalanmış olması lazımdır.

Girme teklifini alan Yönetim Kurulu, yeni üye alma imkanı mevcut olduğu taktirde, en çok bir hafta içinde talebin isim ve hüviyetini ve kendisini takdim edenleri gösteren bir levhayı, dernekteki mahsus mahalline asar ve yeni talip hakkında itirazı olanların Yönetim Kuruluna malumat vermelerini ister.

Talik müddeti, asıldığı gün hariç olmak üzere 10 gündür. İtirazlar Yönetim Kurulunca tetkik olunur. İtiraz vaki olsun ya da olmasın, talibin kabulü hususunda Yönetim Kurulunu teşkil eden beş kişiden dördünün ittifakı lazımdır.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekmektedir.

Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Alınacak üye çocukları ve üye çocuklarının eşleri, giriş aidatının yarısını öder. Ancak bu çocuklardan anne veya babası dernekten istifa etmiş olanlar, bunlardan birinin üyeliği devam etse de üye giriş ödentisini tam olarak öder.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatların en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE : 8 – Üyelerin Hakları

a. Üyeler eşit haklara sahip olup, üye eşitliğini kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz.

b. Derneğin tesislerinden yararlanma hakkı ancak derneğimizin asil ve fahri üyelerine mahsustur.

c. Asil üyeler Genel Kurul’a katılma, yönetim organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkına sahiptirler.

d. Her asil üyenin bir oy hakkı olup, bu hak sahibi asil üye tarafından bizzat kullanılır.

e. Fahri üyelerinin seçme, seçilme Genel Kurullarda oy hakkı bulunmamaktadır.

f. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığında hak idda edemiz.

MADDE : 9 – Üyelerin Vazifeleri

a.       Madde 11 a-b-c-d-e-f bendinde sayılan fiillere uymak.

b.      Genel Kurul kararı ile belirlenen yıllık üyelik ödenti , spor tesislerine katkı payı ve kulüp faaliyetleri ile ilgili diğer bağışları Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şekilde ve tarihte ödemek.

c.       Diğer üyelerin haklarına saygılı olmak ve onların huzurunu bozmamak.

d.      Kulüp bina ve tesislerinin temizliği, kullanımı ve korunmasında, huzurun sağlanmasında gerek kendi adına gerekse sorumlu bulunduğu aile üyeleri ile beraberindeki konukları adına özen göstermek.

e.       Asil üyeler gerek statülerinde olabilecek herhangi bir değişiklikle, gerekse üyelik kabul şartlarında olan aykırılığın doğması hallerinde vukuu tarihlerinden itibaren 7 gün içerisinde Yönetim kurulu’nu yazılı olarak haberdar etmek zorundadırlar.

MADDE: 10 – Üyelikten Çekilme

Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa edecek olan üye yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu kararını verirken istifa edenin mevcut ise derneğe olan borçlarını da değerlendirip üyenin kaydını siler.

MADDE: 11- Üyelik Sıfatının Düşmesi

Üyelik sıfatının geri alınması Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Aşağıda sayılan durumlarda, üyelerden birinin yazılı müracaatı üzerine veya Yönetim Kurulu kendiliğinden bir dosya hazırlayarak, konuyu inceler ve karar verir.

Yüz kızartıcı bir suçtan, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar (dikkatsizlik ve tedbirsizlikten dolayı ölüme veya yaralanmaya sebebiyet halleri hüküm dışındadır.)
Hileli veya taksirli iflas etmek.
Yazılı tebliğe rağmen derneğin yıllın aidat ve üyelik yardım borçlarını yerine getirmemekte ısrar etmek.
Dernek amaçlarına karşı hareket etmek, dernek dahilinde siyaset, din propagandası ve demokratik rejime aykırı fiili ve eylemlere girişmek.
Üyelik borçlarını yazılı ikaz, ihtarlara rağmen yerine getirmemek.
Dernek ve lokal içindeki hal ve davranışlarıyla dernek üyelerinin huzurunu bozmak, Dernekler Kanunu’na bağlı lokal yönetmeliğine uymamak, kargaşaya neden olmak, dernek üyelerine ve onların haklarına saygılı davranmamak.

MADDE: 12 – Üyelikten Çıkarma Yöntemi

a. Yönetim Kurulu’nun tespiti veya üye veya üyelerin kanıta dayalı yazılı başvurusu üzerine, bu başvurudan itibaren 10 gün içerisinde Yönetim Kurulu şikayet edilen kişi veya kişilerden alacağı yazılı savunmasından sonra düzenleyecekleri dosyayı 7 gün içerisinde Onur Kuruluna sevk eder.

Şikâyet dosyasını aldıktan sonra 15 gün içerisinde Onur Kurulu olayı inceleyip uygulanacak yaptırımlardan yazılı uyarı, kulüpten geçici olarak uzaklaştırma ve kesin üyelikten çıkarma konularında belirleyecekleri görüşleri Yönetim Kurulu’na iletirler.

Anılan kurulunun görüşlerini aldıktan itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu kesin kararını verir ve ilk Genel Kurul’un onamasından sonra ilgili üye veya üyelere yazılı olarak bildirir.

b. Üye, iş bu tüzük hükümleri ile belirtilmiş yıllık ödenti ve spor tesisleri katkı payını tüzükte belirtilen vadede ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararla belirlenen şekilde ödemediği taktirde Yönetim Kurulucunca alınacak karar gereği tebliğden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi amacıyla kendisine yazılı uyarıda bulunulur. Buna rağmen ödeme gerçekleşmediği taktirde, anılan kişi üyelikten çıkarılır ve onanması için ilk Genel Kurula sunulur.

MADDE: 13 – Üyeliğin Dondurulması

İzmir il hudutları dışında bir yere görevli olarak atanması veya konutunu naklettirmesi ile İzmir’de olup da, dernek üyeliğine devamını engelleyecek derecede bir sağlık nedeninin doğması durumunda, meydana gelen bu tip zorunluluğu belgesi ile kanıtlayan üye, yazılı biçimde Yönetim Kurulu’na başvurarak zorunluluğun meydana geldiği tarihten önceki aidat borçlarını ödemek şartı ile üyeliğinin dondurulmasını isteyebilir.

Yukarıda değinilen zorunluluğu ortadan kalkan üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurması halinde asil üyeliğine döner.

III. BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI; GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 14 – Dernek Organları
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Onur Kurulu
Başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE: 15 – Genel Kurul

Olağan Genel Kurul toplantısı, her yıl Şubat ayında yapılır.

Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Derneğe kayıtlı asil üyelerin bir araya gelip toplanması ile oluşur.  Genel Kurul toplantısına ilişkin her türlü hazırlık Yönetim Kurulunca yapılır.

Genel Kurul toplantısına yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların günde3me alınması zorunludur.

Görev ve Yetkileri

a. Genel Kurul Derneğin diğer organlarını seçer, denetler ve onları haklı nedenlerle her zaman görevden alabilir.

b.  Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi kararını verir.

c.  Yönetim ve denetim Kurulu raporlarını bütçe ve bilançoyu görüşür.

d. Yönetim ve denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra’ını oylar.

e. Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu üye giriş ve yıllık ödenti ile dernekte mevcut spor tesislerine katkı payı ve kulüp faaliyetleri ile ilgili tüm bağış ve ödentileri oylar ve bunların ödeme şekilleri için Yönetim Kurulu’na yetki verir.

f. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılmazı hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

g. Derneğin feshedilmesi ve tasfiyesi ile ilgili tüzük maddelerinin gereğinin yerine getirir.

MADDE : 16 – Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi mali bir gazetede ilen edilmek suretiyle veya posta ile veyahut elektronik posta gönderilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantının günü ile ikinci toplantının günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılası zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE : 17 – Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE : 18 – Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk Toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE : 19 – Toplantının Yapılış Usulü

Dernek Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 16. Maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinde biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkanvekili ile Katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE: 20 – Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
Dernek tüzüğünün, mevzuatının ve Genel Kurul’un kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE : 21 – Üye Sayısında Boşalma Olduğunda uygulanacak Yöntem

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu’ndan bir veya daha fazla üyenin ayrılması halinde aldıkları oy çokluğu sırasına göre (eşitlik halinde sıralama kura ile belirlenir.) yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar nedeni ile yedek üyeler de göreve çağrılmalarına rağmen 4 den aşağıya düşmesi halinde, Yönetim Kurulu’nun tekrar belirlenmesi için 60 günü aşmayacak sürede Olağanüstü Genel Kurul yapılması zorunludur.

Üye sayısında boşalma 4 ten aşağı düştüğünde, oluş tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mevcut Yönetim Kurulu üyeleri yetkili mahkemeden olağanüstü toplantının yapılmasını atama kararından 30 günde sağlamak ve olağanüstü toplantı tarihine kadar derneği idare etmek üzere 3 kişilik kayyum heyetinin alınmasını talep etmek zorundadır.

MADDE: 22 – Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir.

Bu kurul, deneyleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE: 23 – Onur Kurulu

Derneğin en az beş yıllık üyeleri arasından Yönetim Kurulu görev süresince seçilen 4 asil ve 4 yedek üye ile, Yönetim Kurulu Başkanı veya onu temsilen görevlendireceği ve asil üye sıfatı ile katılacak bir Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında toplanan Onur Kurulu kendi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az 3 üyenin oy birliği ile karar verilir.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca kendilerine yazılı olarak iletilen konuları inceler, araştırır ve görüşünü Yönetim Kurulu’nun kendisine yapmış olduğu yazılı başvurudan itibaren 15 gün içerisinde rapor halinde bildirir.

Onur Kurulu, konusu kapsamında kalan işleri karara bağlarken asil üyelerden uygun gördüğü veya dilediği kişilerden bilgi isteyebilir. Bu halde kendilerinden bilgi istenen asil üyeler 15 gün içerinde yazılı veya sözlü olarak Onur Kurulu’na yanıt vermek zorundadırlar.

MADDE: 24 – Onur Kurulu Üye Sayısında Boşalma Olduğunda Uygulanacak Yöntem

Herhangi bir nedenle Onur Kurulu asil üyeliğinden bir veya daha fazla üyenin ayrılması halinde aldıkları oy çokluğu sırasına göre (eşitlik halinde sıralama kura ile belirlenir.) yedek üyelerin görece çağırılması zorunludur. Bu şekilde tamamlanmaya rağmen asil üyelikler 3 veya daha az adette kalması halinde Onur Kurulu’nun asil ve yedeklerinin yeniden seçimi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır.

MADDE: 25 – Onur Kurulu Üyeliğinin Son Bulması

Yukarda belirtilen üyelik son bulma koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde,
İstifa ile,
Birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmama halinde Onur Kurulu üyeliği son bulur.

MADDE: 26 – İç Denetim

Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortandan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma koşulları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu Üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE: 27 – Genel Kurul Toplantısı ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurulu toplantılarını izleyen 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul sonuç bildirimini ve eklerini;

Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı örneği, Tüzük değişikliği yapılmışsa değişen maddelerin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği ‘ni Yönetim Kurulu Başkanı Mülki İdare Amirliği’ne bildirmek zorundadır.

Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

Genel Kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dışındaki ilçelerde ikişer suret verilir.

Genel Kurul sonuç bildirimleri Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

MADDE: 28 – Derneğin İzinle Kullanabileceği Tesisler

Derneğin Kullanımına açık iki adet tenis sahası dışında bundan sonra kurulacak diğer sportif tesisler kurulması izin alınmasına bağlıdır.

Hangi tesisler için hangi merciden izin alınacağı izin verilme esas ve usulleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Madde: 29 – Yürütme

Genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

Madde: 30 – Yürütme Birimi Görevlileri

Yürütme biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda belirtilen görevliler bulunur:

a) Genel sekreter.

b) Sayman.

c) Doktor, sağlık personeli.

d) Tesis yöneticisi, malzeme görevlisi.

e) Spor direktörü.

f) Genel kaptan.

g) Kaptan.

h) Teknik yönetici ve öğretici.

i) Gençlik koordinatörü.

j) Gençlik lideri, eğitmen.

k) Yönetim Kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel.

Madde: 31 – Yürütme Biriminin Görev ve Yetkileri

Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel sekreter; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b) Sayman; kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c) Doktor ve sağlık personeli; kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d) Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi; kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

e) Spor direktörü; spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f) Genel kaptan; kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.

g) Kaptan; kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h) Teknik yönetici ve öğretici; kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

i) Gençlik koordinatörü; gençlik kulübünün faaliyet alanları çerçevesinde planlanan her türlü gençlik çalışmasını yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

j) Gençlik lideri ve eğitmen; sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.

IV. BÖLÜM

DEFTERLER, KAYITLAR, GELİR VE GİDERLER

MADDE: 32 – Defter Tutma Esasları

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500.000 YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler isterlerse yukarda değinilen miktara bağlı kalınmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile bilanço esasına göre defter tutarlar.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen miktarın altına düşerlerse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işlemleri için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin takvim yılı sonlarında Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ni esas alarak bilanço ve gelir gider tablolarını düzenlemeleri yeterlidir.

MADDE: 33 – Tutulması Zorunlu Defterler

1. İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararın altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Gelen – Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrak asılları ve giden evrak kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen veya giden evrak çıktısı alınarak saklanır.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri: alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Demirbaş Defteri: derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.
İşletme Hesabı Defteri: dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

2. Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar

a. Yukarıda 1. bentte yer alan a.b.c.d.e. fıkralarındaki defterler bilanço esasına göre de tutulur.

b. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: V.U.K. ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği esasına göre yapılır.

MADDE: 34 – Kayıt Usulü ve Zamanı

Yukarıda sayılan defterler Dernekler Yönetmeliği’nin 33 ve 34. maddelerinde belirlenen usul ve esaslara göre kayıtları tutulur.

MADDE: 35 – Hesap Dönemi

Derneğimizin hesap dönemi bir takvim yılı olup, 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler takvim yılı sonlarında Dernekler Yönetmeliği’nde gösterilen biçimde İşletme Hesabı Tablosu düzenlerler.

Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin takvim yılı sonlarında Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’lerini esas alarak bilanço ve gelir gider tablolarını düzenlemeleri yeterlidir.

MADDE: 36 – Derneğin Gelirleri

Dernek gelirleri şunlardır.

Her asil üyenin ödeyeceği aidat ve giriş bağışı için Genel Kurulda YTL olarak belirlenen aidat.
Balo, eğlence, sportif faaliyetler, bağış ve yardımlardan sağlanacak gelirler.

MADDE: 37 – Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE: 38 – Gelir ve Giderlerde Usul

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu belgeler, Dernekler Yasası Yönetmeliği 42. maddesinde belirtilen biçimde, Yönetim Kurulu kararı ile basılır.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi (3 kopya) Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlı olarak düzenlenir. Yetkili kişi veya kişilerin tahsil ettikleri gelirleri dernek saymanına veya derneğin banka hesabına 2 iş günü içerisinde teslim etmeleri zorunludur.

Giderler, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, dernekler Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yasası Yönetmeliğinde Ek-13 olarak örneklenen gider makbuzu düzenlerler.

Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı, ihtiyaç göz önüne alınarak Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

Dernek tarafından kişi kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı ve harcandı belgelerinin saklanma süresi 5 yıldır.

Gelir ve gider usulüne ilişkin işlemlerin takibinde Dernekler Yasası Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulup uyulmadığının kontrolü Yönetim Kurul Saymanlığı’nca sağlanır.

Eski ve yeni saymanlar arasında devir edilecek alındı belgeleri ile gider belgelerinin teslimi tutanakla yapılır.

MADDE: 39 – Basım Evlerinin Sorumluluğu

Basımevleri, Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını 15 gün içinde Mülki İdari Amirliğe bildirmek zorundadır.

MADDE: 40 – Derneğin Fesih ve Tasfiyesi

Derneğin feshine karar verilebilmesi için tüzük hükümleri dairesinde bu maksatla toplantının yapılmış olması ve üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel Kurul’u tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesini ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işleri tamamlandıktan sonra Dernekler Kütüğündeki kayıtlar silinir.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış bir dernek fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine bir karar aldığı halde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa yahut dernek mahkeme kakarı ile feshedilmişse, derneğin tüm para, mal veya hakları, mahkeme kararı ile derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

MADDE: 41

İş bu Küçük Kulüp Derneği Tüzüğünde yapılacak değişiklikler tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

MADDE: 42

İş bu Dernek Tüzüğü 3 Nisan 1949 tarihinde kurulan KÜÇÜK KULÜP DERNEĞİ’nin devamı niteliğinde olup, 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümlerine uyarak düzenlenmiştir.